PERSBERICHT 25 maart 2010

De artiest Dan Fauré stelt een kleine geldsom ter beschikking die hij bijeenbracht door de verkoop van zijn kunstwerk ‘Eve’. En dat voor onderzoek naar hoe microplastiek kan verwijderd worden uit het Belgische strand. Daar deze kunststofdeeltjes vervuild kunnen zijn met toxische stoffen, is de verwijdering ervan een historische kans om ons te ontdoen van beide typen vervuiling, zo meent de artiest.


De vervuiling van de Noordzee met plastiek en andere soorten afval, doet ook heel wat van het vuil aanspoelen op de Belgische stranden. Zo zou 15% van het platiekafval op het strand terechtkomen, terwijl een ander deel in beweging blijft onder invloed van de sterke stroming (15%) en een fractie gaat bezinken naar de zeebodem (70%). Onder invloed van de zon en mechanische krachten breekt dit plastiek deels af tot het niet veel groter is dan een zandkorrel. Dan wordt het microplastiek genoemd.
Deze microplastiekdeeltjes kunnen vervuild zijn met toxische stoffen zoals pcb’s, dioxines, pak’s en/of pbb’s. Wetenschappelijk onderzoek heeft immers reeds aangetoond dat microplastiek dikwijls dergelijke vervuilende stoffen aantrekt. Of het microplastiek dat in kleine hoeveelheden aanwezig is op Belgische stranden vervuild is, moet wetenschappelijk onderzoek weliswaar nog aantonen.

Pcb’s en dioxines zijn in het milieu zeer persisterende stoffen en worden dus nauwelijks afgebroken in de natuur. Er wordt verondersteld dat de PCB’s die in de jaren ’30 in het milieu terechtkwamen, daar nog steeds zitten. Dikwijls circuleren deze stoffen van het ene trofische niveau (voedingsniveau) naar het andere, waarbij het onvermijdelijk is dat deze stoffen ook de menselijke voedingsketen aandoen. Als we deze vervuilende stoffen via onze voeding binnenkrijgen, gaat het lichaam deze stoffen deels afbreken, deels opslaan in vetweefsel en/of gaat een deel ervan ongewijzigd terug het lichaam uit om aan een nieuwe cyclus te beginnen. Op hun passage door het lichaam kunnen deze stoffen een belastende tot zelfs schadelijke invloed op de gezondheid uitoefenen.

“Nu we weten dat microplastiek deze vervuiling aantrekt en hoeveelheden van die microplastiekdeeltjes op het strand terechtkomen, hebben we een historische kans om ons te ontdoen van beide typen vervuiling, of op z’n minst van een deel ervan”, zo zegt Fauré. Daarvoor verkocht hij per opbod onlangs zijn kunstwerk met als titel ‘Eve’. Met deze opbrengst wil de artiest een medewerker aantrekken die zuiveringstechnologie kan onderzoeken om microplastiek uit kustzand te verwijderen. Zowel ingenieursstudenten, studenten milieuwetenschappen of  onderzoeksinstellingen kunnen zich kandidaat stellen. Ook samenwerkingsverbanden met bedrijven komen in aanmerking. 

boven pagina


PERSBERICHT
november 2009

Kunstwerk ‘Eve’ helpt Noordzee plastiekvrij maken

De vervuiling van de Stille Oceaan met plastiek en andere soorten afval, krijgt de laatste tijd aanzienlijk wat media-aandacht. En terecht, want deze ‘afvalkolken’ zijn niet alleen een smet op het menselijk blazoen, ze bedreigen ook nog eens een gans ecosysteem. Maar ook dichter bij huis is het probleem aanzienlijk, zij het minder in het oog springend en gedocumenteerd. Daarom is research hoogst noodzakelijk. De artiest Dan Fauré doet een duit in het zakje door een drie meter lange tekening te verkopen met als doel een eerste project financieel te ondersteunen. 

Hoewel we in de Noordzee geen drijvende afvalkolken kennen, betekent dit geenszins dat er geen plastiekprobleem heerst. De hoeveelheden kunststof op de Belgische stranden en opgevist door vissers (bv. in het kader van de Fishing for Litter campagne) doen vermoeden dat er ook in de Noordzee aanzienlijke hoeveelheden plastiek circuleren. 
Daar de stromingen in de Noordzee heel verschillend zijn van die in de Stille Oceaan, lijkt het erop dat plastiekafval bij ons niet verzamelt in afvalkolken. Waarschijnlijk blijft een groot deel van dit afval in beweging onder invloed van de sterke stroming (15%), komt een gedeelte terecht op de kustlijn (strand: 15%) en gaat een fractie bezinken (70%). Ook hier kan het plastiek onder invloed van de zon en mechanische krachten deels afbreken tot het niet veel groter is dan een zandkorrel. Dit zogenaamde microplastiek blijft een bedreiging omdat het andere vervuilende stoffen (pcb’s, dioxines, etc.) aantrekt en deze in de voedselketen kan brengen. Noch van dit microplastiek, noch van het grotere kunststofafval in de Noordzee is bekend waar het zich exact ophoudt en/of hoe het eventueel kan worden opgeruimd.
Vóór er iets aan de plastiekafvalberg in de Noordzee kan gedaan worden, moet er eerst worden bepaald hoe het plastiek zich door de Noordzee beweegt, waar het eventueel bezinkt en in welke vorm. Met deze kennis kan vervolgens worden gezocht naar manieren om het plastiek boven te halen en verder te verwerken, vooraleer het tot microplastiek kan degraderen en nauwelijks nog te verwijderen is.
Ook de artiest Dan Fauré wil tot actie overgaan en verkoopt daarom een drie meter lange tekening per opbod.
Onder de naam ‘Project Opruiming Noordzee’ wil hij zich blijvend engageren om een bijdrage te leveren. De verkoop van het kunstwerk ‘Eve’ is de eerste stap in dit langdurig engagement.
Het kunstwerk wordt per opbod verkocht gedurende de tentoonstelling die loopt vanaf 14 november tot 14 december 2009 in Atelier 20+03, Graatakker 5, 2300 Turnhout. De galerie is open op donderdag, vrijdag, zaterdag en zondag van 13u30 tot 16u30. Vernissage op zaterdag 14 november 2009 vanaf 18u30.

boven pagina